PEOPLE

* Please put "titech.ac.jp" after the E-mail address displayed below.
* The name shown is written as "First name, Last name".

Staff

Professor

Name Hirotsugu Inoue
E-mail inoue.h.ab@m.
Profile Tokyo Tech STAR Search


Associate Professor

Name Motoki Sakaguchi
E-mail sakaguchi.m.ac@m.
Profile Tokyo Tech STAR Search


Assistant Professor

Name Yu Kurokawa
E-mail kurokawa.y.ab@m.
Profile Tokyo Tech STAR Search


Office assistant staff

Mihoko Yamada

Students

Doctoral course

2nd year

Putt THANAKUN


1st year

Yang Weiyao
Ryo Takakuwa


Master's course

2nd year

Yuto Ino
Kento Kozaki
Shinichi Takagi
Kota Chiya
Hayato Matsuoka
Koki Yamanaka
Kazushi Yayoi


1st year

Ikki Ikeda
Akira Koshio
Yusuke Sakurai
Hikaru Takahashi
Kotaro Noguchi


Undergraduates

Teruaki Kato
Yuta Kaneko
Itsuki Sasakura
Koichiro Tanaka